Media

Polityka w mediach społecznościowych!

Polityka w mediach społecznościowych!

Media społecznościowe rządzą światem! Spędzamy na nich coraz więcej czasu, czerpiemy stamtąd informacje na temat bieżących wiadomości, za ich pomocą utrzymujemy kontakt z naszymi znajomymi. Okazuje się, że media społecznościowe mają bardzo ważne znaczenie na coraz to kolejne aspekty życia publicznego, w tym na politykę. O co dokładnie chodzi? Wybory? Dobry profil to podstawa! Standardem…

Media – Manipulacja w XXI wieku

Media – Manipulacja w XXI wieku

W dzisiejszych czasach srodki masowego przekazu pełnią bardzo ważną rolę w naszym życiu. Telewizja, prasa, radio oraz internet są to główne źródła informacji z których czerpiemy wiedzę na temat tego co dzieje się w dzisiejszym świecie. Każdy z nas dobrze wie, że nie zawsze informacje które otrzymujemy są zgodne z prawdą gdyż nie zawsze dziennikarze…

Środki masowego przekazu jako narzędzie głoszenia Dobrej Nowiny

Środki masowego przekazu jako narzędzie głoszenia Dobrej Nowiny

Zgodnie z nauczaniem zawartym w Synodzie Archidiecezji Poznańskiej Kościół przyjmuje środki przekazu (w tym prasę katolicką) jako „dar Boży” (por. Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Instrukcja Communio et Progressio, 2) i narzędzie realizacji planów Bożych sprzyjające zbliżaniu i jednoczeniu ludzkości w duchu miłości, sprawiedliwości i pokoju. Dostrzega w nich również narzędzie pracy apostolskiej, by…

Teoretyczne podstawy czytelnictwa.

Teoretyczne podstawy czytelnictwa.

Istnieje wiele określeń procesu czytania i samego czytelnictwa. Czym różnią się te dwa podstawowe pojęcia? W Encyklopedii wiedzy o książce oraz Encyklopedii współczesnego bibliotekarstwa polskiego odnajdujemy niewiele haseł poświęconych tym zagadnieniom. Objaśnienia wymaga przede wszystkim termin czytać ( czytanie) . „Odnosi się on do czynności czytania i określa pewną formę kontaktu jednostki ( lub zbiorowości)…

Znaczenie komunikacji w gospodarce. Transport i łączność

Znaczenie komunikacji w gospodarce. Transport i łączność

Komunikacja to niezwykle ważny dział każdej światowej gospodarki. Pojęcie to obejmuje swoim zakresem wszystkie usługi związane z przemieszczaniem osób i ładunków oraz łączność, czyli działania szeroko rozumiane jako przekazywanie informacji. Odbywa się ona przy użyciu różnych środków transportu, kiedyś do przemieszczania dóbr wykorzystywane były także zwierzęta. Medium przekazywania informacji są przede wszystkim środki masowego przekazu,…

Środki masowego przekazu i ich wpływ na życie społeczne.

Środki masowego przekazu i ich wpływ na życie społeczne.

Środki masowego przekazu są obecnie najbardziej powszechną formą komunikacji społecznej, czyli procesu tworzenia, przekształcania i przekazywania informacji między ludźmi. Jej celem jest dostarczanie wiedzy i kształtowanie określonych zachowań i postaw w ramach danej społeczności. Można wyróżnić kilka typów komunikacji: interpersonalną, międzygrupową, masową i instytucjonalną, a także polityczną. W systemach demokratycznych niezwykle ważną rolę w procesie…